Toi­mi­tuseh­dot

Simp­pe­li Sait­ti toi­mi­tuseh­dot 1.5.2018

 

Pal­ve­lun ku­vaus

Simp­pe­li­Sait­ti on Ro­tia PRKL Oy:n (myö­hem­min Te­ki­jä) tar­joa­ma One­Pa­ge-verk­ko­si­vus­to yri­tyk­sil­le ja yh­dis­tyk­sil­le (myö­hem­min Asia­kas), jot­ka tar­vit­se­vat kus­tan­nus­te­hok­kaan ja ny­ky­ai­kai­sen verk­ko­si­vus­ton. Verk­ko­si­vus­to­jen ilme pe­rus­tuu val­mii­siin si­vu­poh­jiin, joi­ta mu­kau­te­taan Asiak­kaan yri­ty­sil­mee­seen so­pi­vik­si. Asiak­kaan yri­ty­sil­meel­lä tar­koi­te­taan täs­sä yh­tey­des­sä si­vu­poh­jiin teh­tä­viä muu­tok­sia, joi­ta ovat: asiak­kaan lo­gon, vä­rien, ty­po­gra­fian, ku­vien ja teks­tien käyt­tä­mi­nen. Simp­pe­li­Sai­tin pe­rus­pa­ket­ti on kiin­teä­hin­tai­nen. Kiin­teä­hin­tais­ta pe­rus­pa­ket­tia voi­daan laa­jen­taa tar­vit­taes­sa mo­du­laa­ri­ses­ti, jol­loin Asia­kas mak­saa li­sä­pal­ve­luis­ta ja li­sä­omi­nai­suuk­sis­ta Te­ki­jän hin­nas­ton mu­kai­ses­ti.

 

Pal­ve­lun ti­laa­mi­nen

Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­ton ti­laa­mi­nen on­nis­tuu Simp­pe­li­Sai­tin verk­ko­si­vuil­la ole­val­la ti­laus­lo­mak­keel­la (https://www.simppelisaitti.fi) tai ot­ta­mal­la yh­teyt­tä Te­ki­jän asia­kas­pal­ve­luun säh­kö­pos­til­la (if.ai1632220065tor@n1632220065iatoj1632220065). Ti­lauk­sen vas­taa­no­tet­tu­aan Te­ki­jä lä­het­tää Asiak­kaal­le ti­laus­vah­vis­tuk­sen ja en­sim­mäi­sen osan las­kus­ta (kts. koh­ta Pal­ve­lun laskutus).Tilausvahvistuksen lä­het­tä­mi­sen ja las­kun en­sim­mäi­sen osan mak­sa­mi­sen jäl­keen ti­laus on si­to­va. Mi­kä­li Asia­kas tä­män jäl­keen kui­ten­kin pe­ruu ti­lauk­sen, Asiak­kaan mak­sa­maa las­kun en­sim­mäis­tä osaa (250€ + alv. 24%) ei pa­lau­te­ta.

 

Pal­ve­lun las­ku­tus

Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­ton las­ku­tus ta­pah­tuu 3 osas­sa:

 1. En­sim­mäi­nen osa 250€ +alv. 24% las­ku­te­taan ti­laus­vah­vis­tuk­sen lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Si­vus­ton to­teut­ta­mi­nen al­kaa kun mak­susuo­ri­te nä­kyy Te­ki­jän ti­lil­lä.
 2. Toi­nen osa (250€ + alv. 24%) las­ku­te­taan, kun Asia­kas on hy­väk­sy­nyt hä­nel­le lä­he­te­tyn luon­nok­sen verk­ko­si­vu­jen il­mees­tä.
 3. Kol­mas osa las­ku­te­taan, kun verk­ko­si­vus­ton tek­ni­nen to­teu­tus on val­mis ja verk­ko­si­vut on luo­vu­tet­tu Asiak­kaal­le. Lop­pu­las­kun sum­ma on 500€ + alv. 24%.

 

Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vuis­ta lä­he­tet­ty­jen las­ku­jen mak­sueh­to on 7 päi­vää net­to ja las­ku­jen muis­tu­tusai­ka on 8 vrk. Mi­kä­li Asia­kas ei mak­sa lä­he­tet­ty­jä las­ku­ja mak­sueh­to­jen mu­kai­ses­ti, on Te­ki­jäl­lä oi­keus kes­keyt­tää pro­jek­ti kun­nes vä­li­vai­hei­den las­kut on mak­set­tu. Te­ki­jäl­lä on myös oi­keus sul­kea jul­kais­tu verk­ko­si­vus­to, mi­kä­li Asia­kas ei mak­sa Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­toa ko­ko­nai­suu­des­saan.

 

Pal­ve­lun si­säl­tö

Simp­pe­li­Sait­tiin kuu­luu WordPress verk­ko­si­vus­to One­Pa­ge-ra­ken­teel­la, jos­sa on:

 • Verk­ko­si­vu­jen ylä­osa Asiak­kaan lo­gol­la ja va­lik­ko (+ mo­bii­li­va­lik­ko)
 • Pää­ku­va (hea­der) staat­ti­sel­la ku­val­la tai ku­va­ka­rusel­li (maks. 5 ku­vaa)
 • Ylei­se­sit­te­ly­teks­ti Asiak­kaan yri­tyk­ses­tä
 • Yksi- tai kak­si­pals­tai­nen hen­ki­lö-, pal­ve­lu- tai tuo­te-esit­te­ly­osio (maks. 8kpl / asia­kas pys­tyy li­sää­mään tai pois­ta­maan mää­rää hal­lin­ta­pa­nee­lin kaut­ta)
 • Yh­teys­tie­dot ja yh­tey­den­ot­to­lo­ma­ke
 • Lo­go­ka­rusel­li re­fe­rens­se­jä var­ten (maks. 8 lo­goa)
 • Alao­sa (foo­ter) jos­sa Co­py­right -tie­dot
 • Eväs­teil­moi­tus
 • Asiak­kaan so­si­aa­li­sen me­dian ka­na­vien iko­nit ja lin­ki­tys pal­ve­lui­hin

 

Simp­pe­li­Sait­ti si­säl­tää myös:

 • Teks­tien tar­kis­tuk­sen (ke­vyt sti­li­soin­ti 1h)
 • Pe­rus­ha­ku­ko­neop­ti­moin­nin (link­kien tit­le-teks­tit, ku­vien alt-teks­tit ja verk­ko­si­vun meta-tie­dot)
 • Re­kis­te­ri­se­los­teen li­sää­mi­sen verk­ko­si­vuil­le (Asia­kas te­kee re­kis­te­ri­se­los­teen si­säl­lön)

 

Pal­ve­lun si­säl­töön kuu­lu­mat­to­mat työt

Simp­pe­li­Sait­ti ei si­säl­lä web­ho­tel­lia (ko­ti­si­vu­ti­laa). Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­to asen­ne­taan Asiak­kaan ai­em­min hank­ki­maan web­ho­tel­liin jos­sa on ssl-sa­laus (esim. Let’s Enc­rypt). Mi­kä­li Asiak­kaal­la ei ole han­kit­tu­na web­ho­tel­lia, Te­ki­jä voi hank­kia eril­li­ses­tä so­pi­muk­ses­ta Asiak­kaal­le esim. Shellit.org:n Kul­ta web­ho­tel­lin. Web­ho­tel­lin han­kin­nas­ta ai­heu­tu­vis­ta li­sä­töis­tä Te­ki­jä ve­loit­taa eril­li­sen tun­ti- tai ker­ta­kor­vauk­sen voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton mu­kai­ses­ti.

 

Te­ki­jän vas­tuut

Verk­ko­si­vus­ton te­ki­jä, Ro­tia PRKL Oy si­tou­tuu te­ke­mään Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­ton Asiak­kaal­le so­vi­tun ai­ka­tau­lun mu­kaan. Mi­kä­li Asia­kas ei toi­mi­ta tar­vit­ta­via teks­ti- ja ku­va­ma­te­ri­aa­le­ja so­vit­tu­na ai­ka­na ja verk­ko­si­vus­ton te­ke­mi­nen vii­väs­tyy täs­tä syys­tä, Te­ki­jä ei ole vas­tuus­sa vii­väs­ty­mi­ses­tä, tai kor­vaus­vel­vol­li­nen Asiak­kaan lii­ke­toi­min­nal­le mah­dol­li­ses­ti ai­heu­tu­vis­ta tap­piois­ta.

 

Ope­raat­to­rin vas­tuut

Asiak­kaan va­lit­se­ma ope­raat­to­ri on vas­tuus­sa Simp­pe­li­Sait­ti verk­ko­si­vus­ton toi­mi­vuu­des­ta verk­ko­si­vus­ton jul­kai­sun jäl­keen. Mi­kä­li Asia­kas on tyy­ty­mä­tön pal­ve­lun­tar­joa­jan web­ho­tel­lin toi­mi­vuu­teen, tu­lee asias­ta rekla­moi­da suo­raan pal­ve­lun­tar­joa­jal­le. Verk­ko­si­vus­ton Te­ki­jä ei vas­taa ope­raat­to­rin web­ho­tel­lien toi­mi­vuu­des­ta tai pal­ve­lin­ten kuor­mi­tuk­ses­ta ai­heu­tu­vis­ta käyt­tö­kat­kok­sis­ta.

 

Kol­man­sien os­a­puo­lien vas­tuut

Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­tot si­säl­tä­vät kol­man­sien os­a­puo­lien te­ke­miä WordPress-li­sä­osia (laa­jen­nuk­sia). Verk­ko­si­vus­ton Te­ki­jä ei ole vas­tuus­sa li­sä­osien myö­hem­min jul­kais­tu­jen päi­vi­tys­ten toi­mi­vuu­des­ta eikä li­sä­osien haa­voit­tu­vuuk­sien tai oh­jel­mis­to­vir­hei­den kor­jaa­mi­ses­ta. Oh­jel­mis­to­päi­vi­tys­ten asen­ta­mi­nen on Asiak­kaan vas­tuul­la, el­lei Asia­kas ole ti­lan­nut Te­ki­jäl­tä tie­to­tur­va­pal­ve­lua, jo­hon kuu­luu oh­jel­mis­to­päi­vi­tys­ten asen­ta­mi­nen ker­ran kuu­kau­des­sa.

 

Pal­ve­lun var­muus­ko­pioin­ti

Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­ton Te­ki­jä säi­lyt­tää val­miis­ta si­vus­tos­ta työ­tie­dos­tot ja yh­den var­muus­ko­pion val­miis­ta verk­ko­si­vus­tos­ta. Tois­tu­vien var­muus­ko­pioi­den te­ke­mi­nen kuu­luu web­ho­tel­lin ope­raat­to­ril­le, jon­ka hal­lin­nas­sa Asiak­kaan verk­ko­si­vus­to on. Mi­kä­li Asia­kas tar­vit­see syys­tä tai toi­ses­ta var­muus­ko­pios­ta pa­lau­tuk­sen, Asiak­kaan tu­lee ot­taa en­si­si­jai­ses­ti yh­teyt­tä web­ho­tel­li­pal­ve­lun­tar­joa­jaan. Var­muus­ko­pioi­den pa­lau­tuk­ses­ta vas­taa täl­löin ky­sei­nen ope­raat­to­ri, joka ve­loit­taa pa­lau­tuk­ses­ta sil­loin voi­mas­sa ole­van hin­nas­ton­sa mu­kai­ses­ti.

 

Ar­ka­luon­toi­sen tie­to­jen kä­sit­te­ly

Ro­tia PRKL Oy si­tou­tuu kä­sit­te­le­mään Asiak­kaan ar­ka­luon­toi­sia tie­to­ja ja var­muus­ko­pioin­ti­tie­to­ja niin, et­tei­vät ne pää­dy ul­ko­puo­lis­ten saa­ta­vil­le. Var­muus­ko­pioin­ti­tie­dos­to­ja Simp­pe­li­Sait­ti-verk­ko­si­vus­tos­ta säi­ly­te­tään Drop­box-pil­vi­pal­ve­lus­sa, jos­sa on ai­noas­taan verk­ko­si­vus­ton si­säl­tä­mä data. Mui­ta ar­ka­luon­toi­sia tie­to­ja säi­ly­te­tään Te­ki­jän omal­la pal­ve­li­mel­la, joka ei ole jul­ki­ses­sa ver­kos­sa.

 

Li­sä­tie­dot ja yh­tey­de­no­tot:

Ro­tia PRKL Oy
Kaup­pa­ka­tu 14 (si­sä­pi­ha)
40100 Jy­väs­ky­lä

+358 (0)40 643 5582
if.ai1632220065tor@n1632220065iatoj1632220065

Y-tun­nus: 2858580–5

 

So­pi­museh­dot ovat voi­mas­sa tois­tai­sek­si 1.5.2018 al­kaen. Ro­tia PRKL Oy pi­dät­tää oi­keu­den so­pi­museh­to­jen muut­ta­mi­seen il­man eril­lis­tä il­moi­tus­ta.

 

Muis­ti­lis­ta Simp­pe­li­Sait­ti asiak­kaal­le